Ivóvízellátás biztonságának javítása

nem közüzemi

vízbázis kiváltásának szükségessége esetén

 

„Úrkút ivóvízellátás biztosításának javítása” című KEOP 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú projekt

 

ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

 

 

 

 

 

Úrkút község, számára az ivóvízellátását az Úrkúti Mangán Kft. biztosította a Bánya területén kiemelt ivóvízzel. Az Önkormányzat a település hosszútávú, biztonságos, és gazdaságosság megoldására KEOP pályázatot nyújtott be 2010. augusztusában. Az elnyert támogatás összege nettó 100.771.200 Ft, Úrkút Község Önkormányzata pedig 27.183.097.Ft saját erőt biztosított a fejlesztés megvalósításához. A létesítési engedély megszerzése után, a közbeszerzési eljárás nyertesével - a DUVIÉP 2000 Kft – kötött szerződést az Önkormányzat a kivitelezés megvalósítására. A kivitelezés 2012. július 16-án kezdődött meg. A kivitelezés során elkészült 5100 m 200mm átmérőjű vízvezeték, 3 db légtelenítő, 3 db leürítő aknával, 2 db nyomásfokozó-átemelő szi­vattyú, 1db klórozó berendezés, a szükséges irányítástechnikai, automatikai berendezések. A település vízellátását a Bakonykarszt Zrt tulajdonában lévő ajkai vízműtelepről biztosítjuk. A létesítmények kivitelezése 2014. február 28-án elkészült. A próbaüzem lefolytatása után a létesítmény üzembe-helyezése 2014. június 27-én megtörtént. Az eltelt időszakban a létesít­mények rendben működtek, a település hosszútávú és biztonságos vízellátása biztosítottá vált.

 

 

 

 

 

 

 


A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg


 

1        Összefoglaló

1. táblázat: Fõbb adatok

A projekt címe:

Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása

Projektgazda neve:

Úrkút Község Önkormányzata

Projektgazda székhelye:

8409 Úrkút, Rákóczi F. u. 45.

ÁFA visszaigényelhetõ-e (igen, nem)

Igen

Érintett települések száma (db)

1

Érintett lakosság (ezer fõ)

2,162

A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett idõpontja (év, hó)

2010.11.30.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett idõpontja (év, hó)

2012.12.30.

Összes beruházási költség (Ft)

111 968 000

        Elszámolható beruházási költség

111 968 000

        Nem elszámolható beruházási költség

 

Csak a köztes RMT-ben 

A projekt elõkészítés kezdete (év, hó)

2009. október

A projekt elõkészítés tervezett befejezése (év, hó)

2011. január

 

Megoldandó probléma

Úrkút község és a hozzá tartozó településrész Zsófiapuszta, számára az ivóvízellátását jelenleg a község mellett, illetve alatt létesült mangánérc-bánya vágataiban fakadó ivóvíz külön foglalásával és kiemelésével biztosítják. A település vízellátó rendszerérõl biztosítják Kab-hegy vízellátását is. A vízbázis üzemeltetõje a Mangán Kft. Úrkút. A kiemelt vizet a bánya területén lévõ átadási ponton veszi át a DRV. Zrt, és üzemelteti az úrkúti vízellátó rendszert. Tekintettel arra, hogy a bányászati tevékenység rövidesen megszûnik, szükséges a település távlati vízellátására a gazdaságosság és üzemeltethetõség szempontjából a legcélravezetõbb megoldást megtalálni.

 

Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei

Úrkút ivóvízellátására vonatkozóan két változatot vizsgáltunk.

 Az egyik változatban Ajkáról ivóvízvezeték kiépítésével, a másik változatban új kút fúrásával biztosítanánk Úrkút vízellátását.

„A” projektváltozat

Csatlakozás más vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása: Ebben a fejlesztési változatban az Ajka Ereszvényes-dûlõben lévõ 2×2000 m3 ûrtartalmú medencéktõl, az Úrkút Külterület 1. alatt lévõ mangánbánya közötti távvezeték létesítését vizsgáltuk.

 

„B” projektváltozat

Más vízbázisra áttérés:

Úrkút településtõl Délre a belterület határától megközelítõleg 1km –re új kút létesítésével és bekötõvezeték kiépítésével biztosítani a település vízellátását.

Értékelés:

A vizsgált változatok közt mind megvalósítási mind pedig fenntartási szempontból jelentõs eltérés mutatkozott. Az egyes változatokat beruházási költség, üzemeltetési költség alapján vizsgáltuk.

Az RMT-ben bemutatott változatelemzés szerint az „A” változat a legelõnyösebb. Mûszaki szempontból is ez a változat jelenti a biztonságosabb megoldást.

Kiválasztott változat bemutatása

Ivóvíz távvezeték kiépítése az Ajka Ereszvényes-dûlõben lévõ 2×2000 m3 ûrtartalmú medencék és az úrkúti meglevõ ivóvíz hálózat között.

Úrkút településen a napi vízfogyasztás éves átlaga 250-260 m3/d-re tehetõ, nyári idõszakban viszont néhány esetben 350 m3/d feletti igény is mérhetõ volt. Ez a vízmennyiség az ajkai vízellátó rendszerbõl ivóvízminõségben biztosítható. Az üzemeltetést végzõ Bakonykarszt Zrt. illetékeseivel történt konzultáció és helyszíni szemle alapján rögzítettük, hogy az Ajka Ereszvényes-dûlõ elnevezésû településrészen a meglévõ NA 200 mm medence töltõ-fogyasztó vezetékre csatlakozási pont építhetõ ki, mely vezeték a 339,0 mBf. terepszinten meglévõ 2 x 200 m3 ûrtartalmú medencéhez csatlakozik.

Ajka Ereszvényes-dûlõt és a mangánérc-bányát összekötõ út mentén az ellátó vezeték kiépíthetõ a Bányaüzemnél meglévõ jelenlegi vízkibocsátási pontig. A mangánérc-bányától Úrkút községi hálózatig megfelelõ minõségû D 110 KPE P-6 ivóvízvezeték került lefektetésre 8 évvel ezelõtt. Ez a vezeték továbbra is felhasználható a község hálózatát és az üzemeltetési feltételeket illetõen változatlan módon.

Az ismertetett lehetõségek közül ez a megoldás elégíti ki a lehetõ legjobban az ellátásbiztonság követelményét. A mangánérc-bányászat várható megszûnésével kapcsolatosan e változatában meglevõ ivóvízbázisok felhasználásával, a jelenleg mûködõ vízhálózatra csatlakozással biztosítható Úrkút vízellátása.

 

 

2. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

Létesítmény, eszköz

Mennyiség mértékegysége

Mennyiség

Kapacitás mérték­egysége

Kapacitás

Telepítés helyszíne

D200 KPE SDR 9 P16 PE80 vízvezeték

m

3 380

mm

200

Ajka-Úrkút

D200 KPE SDR 9 P20 PE100 vízvezeték

m

1 720

mm

200

Ajka-Úrkút

vezeték mûtárgyai

db

14

 

 

Ajka-Úrkút

átemelõ

db

1

m3/d

350

Ajka

Vízvezeték rekonstrukció

m

275

 

 

Úrkút

lengésvédelmi légüst

db

1

 

 

Ajka

elektromos energiaellátás + irányítás technika

db

1

 

 

Ajka

kiviteli terv

db

1

 

 

 

egyéb költség szolgalom, zöld kár

db

1

 

 

Aka-Úrkút